• Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina üçün lazımı avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir.
Xəbərlər

Новый проект Международного Центра Мугама - “Qəzəllər”.

В Международном Центре Мугама прошел прекрасный вечер музыки на тему газелей великого азербайджанского поэта и мыслителя Насими, в рамках осуществляемого Центром Мугама нового проекта “Qəzəllər”.
На концерте прозвучал дастгях “Rast” на газели Насими в исполнении победителей телевизионных конкурсов мугама – Эльгиза Алиева, Садаф Будаговой и Гызылгюль Бабаевой.
Аккомпанировал исполнителям ансамбль “Muğam” в составе Сахавата Мамедова (тар), Тогрула Оруджева (кяманча), Сафуры Мамедовой (канон), Гасана Агаева (балабан), Аги Алиева (нагара), Васифа Юсифли (уд).
Вечер оказался очень интересным для любителей поэзии Насими и по достоинству был оценен зрителями бурными аплодисментами.
Проекты и мероприятия, осуществляемые Центром Мугама продолжаются. 
25.10.2018